Nagybajomi hírek oldala

Címke: program 2 / 34 oldal

Jézus Szíve Plébánia Nagybajom – vasárnapi program

NAGYBAJOMfigyelő:
2019. december 13.

Vasárnap délelőtt Nagybajomban és Böhönyén nem lesznek szentmisék!!!

Délután lelkigyakorlatot tartunk.

Program:
Nagybajom: 14.30 gyóntatás, 15.00 szentmise.

Böhönye: 16.30 gyóntatás 17.00 szentmise majd közös vacsora a hívekkel a plébánián.

Vendégünk Pisztora Ferenc atya.

Szeretettel várunk mindenkit!

Horváth András
plébános atya

MEGHÍVÓ

ADVENTI VÁSÁR és MŰSOR

JÖN A MIKULÁS

Operett

NAGYBAJOMfigyelő:
2019. október 19.

MEGHÍVÓ

Meghívó – színház

NAGYBAJOMfigyelő:
2019.október 8.

  AZ APRÓ BETŰS KINAGYÍTVA<<<

Polgármester jelölt: Garzó Vanda

Kedves nagybajomi lakosok!
*
2019. október 13-án ismét önkormányzati választások lesznek. Döntünk a városunk vezetéséről a következő évekre.
*
Hiszem, hogy ez a pár év meghatározó lesz a településünk életében. Nagyon sok a tennivaló. Elsősorban nekünk, akik itt képzeljük leélni életük hátralévő részét, de az innen útnak induló, felfedező kíváncsiaknak, a tudásszomjjal kiröppenő gyermekeinknek is. Mert kell egy hely, ahova mindig jó hazajönni.
*
Ezen ok, valamint a három évvel ezelőtt tett ígéretem alapján jelentkeztem polgármesterjelöltnek. Sok bátorítást kaptam a jelölésem után, melyet ezúton is nagyon köszönök.
*
Szeretnék azoknak is pár mondatban bemutatkozni, akik nem ismernek.

Születésem óta nagybajomi lakosként élek. Általános iskolámat Nagybajomban, középiskolámat a kaposvári közgazdasági szakközépiskolában fejeztem be.

1998-ban a pécsi műszaki főiskolán egy nap különbséggel szereztem környezetmérnöki majd mérnöktanári diplomát. Később a zalaegerszegi számviteli főiskolát végeztem el, mely után mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem vállalkozási, valamint államháztartási szakon.

2007-ben – köszönöm az akkori igazgatónak a bizalmat – gazdasági vezető lettem a nagybajomi általános iskolában, majd 2013-ban a közoktatás állami fenntartásba történő átszervezése után áthelyeztek Kaposvárra. 2015-ben a Nemzetgazdasági Miniszter felkérésének eleget téve egy több mint 750 főt foglalkoztató költségvetési szerv létrehozásában, majd működtetésében vehettem részt gazdasági vezetőként.

Jelenleg a Siófoki Tankerületi Központ kijelölt gazdasági vezetője vagyok, mely során érzem, hogy az oktatásban elért sikerekkel és eredményekkel nagymértékben segítjük a települések (46 db) életét.

Hiszem, hogy egy önkormányzat sem vonulhat ki az oktatásból, mert a település fiataljainak oktatásán, fejlesztésén keresztül nagymértékben meghatározzuk jövőnket.

Jelenlegi munkám során 48 EU-s és 12 hazai projektet felügyelek.  

A településen, napi szinten járva rengeteg megoldandó probléma tárul a szemem elé. A teljesség igénye nélkül párat felsorolnék: egészségügy, orvos ellátottság problémája; közutak, járdák állapota, esetleges hiánya; elhagyott és elhanyagolt ingatlanok; munkahelyek hiánya; közvilágítás problémája. Megoldandó feladat még a 2014-2019. ciklusban elindított projektek befejezése: ipari park, bölcsőde építése, közösségfejlesztő és esélyegyenlőségi programok folytatása.

Hiszem, hogy Nagybajom a helyi lakossokkal együttműködve tud legjobban működni. Egymás problémáit megismerve és a megoldásokat közösen megkeresve tudunk hatékonyan fejlődni. Nyílt, hatékony kommunikációval megvalósuló vezetést szeretnék elérni, ahol nem pár ember dönti el a településünk sorsát, hanem mindenkinek lehetősége van véleményt nyilvánítani és azok megoldásának lehetőségeit megismerni. Akik ismernek tudják, hogy nem kerülöm ki a problémákat, hanem megoldásra törekszem. Hatékonyan és energikusan, legjobb tudásom szerint végzem el a rám bízott, elvállalt feladataimat. Úgy érzem és hiszem is, hogy az elmúlt évben megszerzett szaktudásomat hatékonyan tudnám kamatoztatni a településünkért. Szeretem a városunk, a miénknek érzem, és szeretném, ha minél többen éreznénk így! Ezért is, kérem, minél többen vegyünk részt a 2019. október 13-i választáson, biztosítva, hogy a többség véleménye határozza meg a választások eredményét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tisztelettel:  

Garzó Vanda 

                                                                         

Kuckó Katalin polgármester jelölt programja

Kedves Nagybajomiak!
*
Tisztelt Választópolgárok!
*
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam ciklus programomat, melyet független polgármesterjelöltként szeretnék mindenkivel megismertetni.
*
Nagybajom az itt élők élettere, lakóhelye. Egyszerre kell figyelni a gazdaság fejlődésére és a társadalom sokszínűségére, élhető otthont kell lehetőség szerint biztosítani a település lakóinak. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a feladatok integrált kezelése, hogy a gazdaság, a társadalom, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhessenek

A polgármesteri program összeállítása során a jelen helyzetelemzése elengedhetetlen, hiszen a már kialakult körülmények, állapotok határozzák meg a legfontosabb megoldásra váró feladatok körét, a fejlesztési irányvonalat.

Első és legfontosabb feladat számomra az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellet egy olyan települési kép kialakítása, amelyben minden nagybajomi állampolgár megtalálja majd számára a legkedvezőbb feltételeket.

Sokat számít az a benyomás, amit az itt élők, és az idelátogatók szerezhetnek – a tisztaság (vagy hiánya), a virágok, a megfelelő élettér biztosításának jelei és még számos elem, aminek alapján minősítik a települést.

A településről kialakítandó vonzó képhez a látványosságok, rendezvények, kulturális események is hozzájárulnak.

Tudatosan kell alakítani a térségi szerepvállalást is, mert egyetlen település sem sikeres önmagában: muszáj kitekintenie saját határain túlra, szervezni kell környezetét.

A programom kiterjed a folyamatban lévő, és várható tevékenységekre egyaránt.


Folyamatban lévő, folytatandó tevékenységek, programok:

 • önkormányzati épületek, ipar területek infrastrukturális feltételeinek javítása

 • közösségfejlesztő programsorozatok működtetése

 • esélyegyenlőségi programok támogatása

 • helyi foglalkoztatás növelése, dolgozni tudó, és akaró munkavállalók munkába állásának elősegítése

 • kül – és belterületi utak, járdák karbantartása, hiányzó járdák építése

 • folyamatban lévő pályázatok megvalósítása

 • a pályázatok kivitelezésének folyamatos (esetleges visszamenőleges) ellenőrzése

A ciklus során megvalósítandó elképzelések:

Nagybajom város gazdasági programjának sikeres és eredményes megvalósításához szükséges feltételek:

 • az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony működése.

 • pénzügyi erőforrás biztosítása, a célszerinti pályázati források elérése és felhasználása, meglévő kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok keresése.

 • közösségi összefogás, aktivitás – a város lakói, civil szervezetei és az egyházak között.

Foglalkoztatás, munkahely teremtés:

Nagybajom népességmegtartó erejének szinten tartása nagyon nehéz feladat, de létkérdés.
Az itt letelepedett lakosságot itt kell tartani a településen.
Legégetőbb probléma a munkanélküliség, ezért minden lehetséges eszközzel törekedni fogok a munkahelyteremtésre és a meglévő munkahelyek megtartására.
A munkavégzés szempontjából meghatározó lehet a felnőttképzés, továbbképzés, átképzés elősegítése. E feltételrendszer erősítése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem az esetleges pályázati lehetőségek segítségével.
A településen magas a 8 általános iskolát be nem fejezett lakosok száma, melynek következtében a foglalkoztatásuk is nehézkes, hiszen a legtöbb munkahelyen az általános iskolai végzettség alapfeltétel.
Számukra olyan képzések szervezése a cél, melyek során a jelentkezők a munkába álláshoz szükséges alap kompetenciákat megszerezhessék, így növelve az elhelyezkedésük esélyeit.

Fejlesztések

A települési önkormányzat feladata a település üzemeltetése mellett az infrastruktúra fejlesztése.
A feladatok felvállalását és rangsorolását a település meglévő adottsága, a lakosság igénye és az anyagi lehetőségek döntő mértékben befolyásolják.
A kedvező pályázati lehetőségeket rendszeresen ki kell használni, és a kapott támogatásokat maximálisan a város javára kell fordítani.

Az alábbi beruházásokra szükséges a forrást megkeresni és az anyagi fedezetet előteremteni az elkövetkező öt évben:

 • a település azon részén, ahol a közvilágítás nem megfelelően megoldott a villamos hálózat bővítése, kiépítése szükséges.

 • meglévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos megoldással.

 • a temető világításának továbbfejlesztése, valamint egy városhoz méltó temető látkép kialakítása

 • ivóvíz minőség javítása

 • játszóterek felújítása, valamint a meglévő játszóterek eszközparkjának bővítése biztonságos játékokkal.

 • utak, járdák felújítása, létrehozása

 • utca jelző és információs táblák cseréje újakra, illetve a hiányzók pótlása

 • KRESZ táblák kihelyezése a hiányzó helyekre, a biztonságosabb közlekedés érdekében

 • olyan közösségi tér létrehozása, melynek segítségével a civil szervezetek, valamint a különböző korosztályhoz tartozó lakosok is megtalálják a számukra kedvező lehetőségeket.

 • képzések szervezése

 • nemcsak a városközpont, hanem a szélső utcák fókuszba helyezése

Környezetvédelem:

 • a gyomnövények és az allergiát okozó növények (parlagfű) elleni szervezett fellépés – pályázati lehetőségek bevonásával.

 • a település összképére, tisztántartására további köztéri hulladékgyűjtők kihelyezése, virágosítás a település minden pontján.

 • szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása

Idősek, rászorultak ellátása, gondozása:

Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk.
A szociális normatívák keretein belül a törvények és az önkormányzat rendeletében meghatározott anyagi támogatásokkal segítjük megélhetésüket.
A hagyománnyá vált idősek napját minden évben szeretném megtartani, ezzel megköszönve az idősebb korosztály áldozatos munkáját.
Terveim között szerepel továbbá egy olyan bentlakásos intézmény létrehozása (megfelelő pályázati támogatás segítségével), ahol a helyi lakosok otthonra találhatnak idősebb napjaikra.

Közművelődés:

A civil szervezetekkel együttműködve, a pályázati források kihasználásával arra kell törekedni, hogy a város múltját, értékeit, hagyományait megőrző tevékenységek is továbbfejlődjenek.
A cél, hogy a város szellemi élete, kultúrája gazdagodjon.
Terveim között szerepel vissza hozni a régi Langalló Fesztiválok hangulatát, ahol a kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
A civil szervezetek bevonásával olyan rendezvényeket szeretnék szervezni, amelyben minden helyi szervezet bemutatkozhat sajátosságaikkal.
Így elősegítve a település lakossága megismerheti az adott egyesületet, hiszen az itt élők nagy része nem tudja, hogy milyen egyesületek működnek, tevékenykednek Nagybajomban.

Egészségügy:

Tekintettel arra, hogy jelenleg a településen a gyermekorvosi körzetben több orvos tevékenykedik, szeretnék olyan orvost keresni, aki elvállalná városunk és a hozzánk tartozó települések gyermekeinek „kezelését”.
Pályázati lehetőségek keresése, melynek segítségével bővíteni lehet az egészségügyi ellátások körét, hogy ezzel is segítsük a mozgásukban korlátozott, beteg emberek életét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmét, bízom abban, hogy a terveimet olvasva megtisztel bizalmával és 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választáson szavazatával támogat, hogy az itt leírtak megvalósulhassanak és ne csak tervek legyenek.

Köszönettel és tisztelettel:

Kuckó Katalin
független polgármester jelölt

MEGHÍVÓ – kiállítás és vásár

NAGYBAJOMfigyelő:
2019.augusztus 29.

A Nagybajomi Máktündér Kézműves Műhely

meghívást kapott a Somogy Megyei Kormányhivatal által szervezett megyei közfoglalkoztatási vásárra, melyre kiállítással és játszóházzal készülnek a lelkes résztvevők. Szeretettel várunk mindenkit!

 

Nagy Erika
intézményvezető

2 / 34 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén