Somogy Sportja:
2007.10.08.

http://www.somogysportja.hu/0607/labdarugas/megye/
http://www.somogysportja.hu/0607/labdarugas/megye/
Röplabda. http://www.somogysportja.hu/0607/roplabda/